Petri Toiviainen

Petri Toiviainen on Jyväskylän yliopiston professori ja hänen tutkimusalojaan ovat musiikintutkimus, psykologia, laskennallinen data-analyysi sekä systeeminen ja kognitiivinen neurotiede. Toiviainen johtaa Suomen Akatemian Monitieteisen musiikintutkimuksen huippuyksikköä. Hän on kansainvälisesti tunnettu systemaattisen musiikkitieteen tutkija, joka on erikoistunut musiikin kognitiivisten prosessien mallintamiseen ja laskennallisiin musiikkianalyysimenetelmiin. Hänen tutkimustietoaan sovelletaan musiikkiterapiassa, musiikkikasvatuksessa ja musiikin esittämisessä.

Toiviaisen tutkimussuunnitelma ”Musiikin kognition dynamiikka” on monitieteinen. Suunnitelma yhdistää perustutkimuksen, metodologisen kehittämisen ja sovellukset kuten laitteistojen rakentaminen ja mallinnus. Toiviainen pyrkii syventämään tietämystä kehon ja aivojen roolista musiikin havaitsemisessa. Hän tutkii musiikin piirteiden, kehollisen liikkeen ja aivojen neurologisen tason korrelaatioita sekä musiikin prosessoinnin suhdetta kuulijan persoonallisuuteen. Hän tutkii myös kehollisen ja neuraalisen prosessoinnin välistä suhdetta. Tutkimuksen uskotaan lisäävän tietämystä musiikin kehollisen ja aivoprosessoinnin mekanismeista, erityisesti motorisen järjestelmän merkityksestä musiikin havaitsemisessa ja siitä nauttimisessa.